Cô giáo như mẹ hiền

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MẦM NON NGHI PHONG GIAI ĐOẠN 2016-2020

PHÒNG GD &ĐT NGHI LỘC                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGHI PHONG                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

 

    Số:  15/KH.TMN                                                                                                                                                       Nghi Phong, ngày 28 tháng 01 năm 2017          

 

ĐỀ ÁN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MẦM NON NGHI PHONG GIAI ĐOẠN 2016-2020

 

Căn cứ Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 21/12/2016 của Ban Chấp hành Huyện ủy khóa XXVIII; Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND huyện Nghi Lộc về Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016-2020”, kế hoạch số 28/KH.UBND huyện Nghi Lộc ngày 24 tháng 1 năm 2017 về Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016-2020. Trường mầm non Nghi Phong xây dựng kế hoạch thực hiện đề án nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2016-2020” (sau đây gọi tắt là Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục).  

- Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động và huy động trách nhiệm và nguồn lực của các ngành, các cấp và nhân dân cho phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

- Xây dựng hệ thống trường, lớp chuẩn hóa, đồng bộ theo hướng tiên tiến và hiện đại, hội nhập với các xã phát triển trong huyện và tỉnh, tương xứng với vị thế, truyền thống và tiềm năng của xã Nghi Phong.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã, trường trong giai đoạn mới tới các tổ, cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường MN. Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai Đề án thực hiện Nghị quyết 12 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII, giai đoạn 2010-2015, bảo đảm sự liên tục, tính hệ thống và tính phát triển của công tác nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã;

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường căn cứ vào Kế hoạch của trường mầm non Nghi Phong, căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ thời gian;

- Xác định rõ nhiệm vụ của trường học. Phân công trách nhiệm các tổ chức, cá nhân thực hiện.Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá theo giai đoạn việc thực hiện Đề án của trường theo đúng tiến độ.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết